യൂട്യൂബ് വിഡിയോ സോഫ്റ്റ് വെയറില്ലാതെ ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാം


യുട്യൂബ് വിഡിയോകള്ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാന്നിരവധി സോഫ്റ്റ് വെയറുകള്നിലവില്ലഭ്യമാണ്. എന്നാല്പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയറുമില്ലാതെ യുട്യൂബ് വിഡിയോകള്ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ഒരു വിദ്യയിതാ.
നിങ്ങള്യൂട്യൂബില്കയറി വീഡിയോയില്ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്അതിന്റെ യു.ആര്എല്അഡ്രസ് ബാറിലുണ്ടാവുമല്ലോ. അതില്‍ youtue എന്നതിന് മുന്നിലായി kick എന്നുകൂടി ചേര്ക്കുക. അതായത് www.kickyoutube.com/
ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്റര്നല്കിയാല്നിങ്ങള്ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ വേണ്ടുന്ന ഫോര്മാറ്റ് നല്കി വീഡിയോ ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.


യുട്യൂബ് വിഡിയോകള്ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാന്നിരവധി സോഫ്റ്റ് വെയറുകള്നിലവില്ലഭ്യമാണ്. എന്നാല്പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയറുമില്ലാതെ യുട്യൂബ് വിഡിയോകള്ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ഒരു വിദ്യയിതാ.
നിങ്ങള്യൂട്യൂബില്കയറി വീഡിയോയില്ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്അതിന്റെ യു.ആര്എല്അഡ്രസ് ബാറിലുണ്ടാവുമല്ലോ. അതില്‍ youtue എന്നതിന് മുന്നിലായി kick എന്നുകൂടി ചേര്ക്കുക. അതായത് www.kickyoutube.com/
ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്റര്നല്കിയാല്നിങ്ങള്ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ വേണ്ടുന്ന ഫോര്മാറ്റ് നല്കി വീഡിയോ ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.

ബോസിനെ പറ്റിച്ച് സിനിമ കാണാം

ഓഫിസ് വര്ക്കില്ബോറടിച്ച് മടുത്തിരിക്കുമ്പോള്യൂട്യൂബില്കുറച്ച് നേരം വീഡിയോ കാണാന്തോന്നാറുണ്ടോ. അല്ലെങ്കില്അല്പം ബ്രൗസ് ചെയ്യണോ?
വര്ക്കിനിടെ അല്പം നേരമ്പോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്ക്ക് ചെയ്യാന്പറ്റിയ ഒരു പരിപാടിയാണിത്.
ഡബിള്വിഷന്എന്നത് ഫ്രീവെയര്സോഫ്റ്റ് വെയറാണ്.
ഇത് യൂട്യൂബ്, ഹുലു എന്നിവയിലെ വീഡിയോകള്കാണാന്ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ട്രാന്സ്പെരന്റായ കാഴ്ച എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാന്സാധിക്കില്ല. ട്രാന്സ്പെരന്സിയില്മാറ്റം വരുത്താം.

 
ഓഫിസ് വര്ക്കില്ബോറടിച്ച് മടുത്തിരിക്കുമ്പോള്യൂട്യൂബില്കുറച്ച് നേരം വീഡിയോ കാണാന്തോന്നാറുണ്ടോ. അല്ലെങ്കില്അല്പം ബ്രൗസ് ചെയ്യണോ?
വര്ക്കിനിടെ അല്പം നേരമ്പോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്ക്ക് ചെയ്യാന്പറ്റിയ ഒരു പരിപാടിയാണിത്.
ഡബിള്വിഷന്എന്നത് ഫ്രീവെയര്സോഫ്റ്റ് വെയറാണ്.
ഇത് യൂട്യൂബ്, ഹുലു എന്നിവയിലെ വീഡിയോകള്കാണാന്ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ട്രാന്സ്പെരന്റായ കാഴ്ച എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാന്സാധിക്കില്ല. ട്രാന്സ്പെരന്സിയില്മാറ്റം വരുത്താം.

 

മലയാളത്തില്‍ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം

Type in Malayalam (Press Ctrl+g to toggle between English and Malayalam)

ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍

 
2011 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ടിപ്സ് | നന്ദി.വീണ്ടും വരിക സ്പോണ്‍സര്‍ : ഡയറി കുറിപ്പുകള്‍ , സൈബര്‍ കിച്ചന്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ടിപ്സ്